Ang Proseso ng Pagsulat

Bakit maraming mag-aaral ang natatakot sumulat ng komposisyon? Sadya nga bang mas mahirap magsulat kaysa magsalita?

Kung minsan, nagsasalita ang tao nang hindi gaanong nabibigyang-pansin ang kawastuhan sa gramatika sapagkat walang taia o dokumentong pagbabatayan ng kanyang sinabi kung kaya’t wala siyang masyadong pananagutan dahil ito ay lumipas na. Hindi gaya sa pagsulat, isang dokumento ang nalilikha na nagpapatunay ng kaalaman, opinyon, at kahusayan o di kahusayan sa paggamit ng wika ng manunulat.

Malaki ang naitutulong ng pagsulat sa paglinang ng damdamin at isipan ng manunulat sapagkat naipahahayag niya ang kanyang damdamin at mithiin tungo sa maayos na pakikipag-ugnayan sa kanyang mambabasa.

Ang pagsulat ay umiinog sa mga paksa, tema, o mga tanong na bibigyang-kasagutan ng mag-aaral sa kanyang sulatin depende sa kanyang kaligiran, interes, at pananaw. Ang kabuoan ng katawan ng sulatin ay magiging depende rin sa kung gaano kabisa bumuo ng pahayag ang manunulat na mag-aaral at kung gaano rin kalawak ang kanyang kaalaman sa kanyang isinusulat. Ang prosesong ito ay mahigpit na nangangailangan ng kaalamang teknikal sa pagsulat, pamamaraan sa pagsusuri at pananaliksik, at ideyang sarili na nais sabihin sa mambabasa.

1. Bago Sumulat

Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay dumaraan muna sa brainstorming. Dito ay malaya silang mag-isip at magtala ng kanilang mga kaalaman at karanasan na may kinalaman sa paksa. Dito rin mapagpapasiyahan kung ano ang susulatin ng mag-aaral, ano ang layunin sa pagsulat, at ang estilong kanyang gagamitin.

2. Habang Sumusulat

Sa bahaging ito, naisusulat ang unang borador na ihaharap ng bawat mag-aaral sa isang maliit na grupo upang magkaroon ng inter-aksiyon kung saan tatalakayin ang mga mungkahing pagbabago mga puna. Karaniwang tuon ng bahaging ito ang halaga ng paksa, kabuluhan ng pag-aaral, at lohika.sa loob ng sulatin. Sa puntong ay hindi matatawaran ang halaga ng ibang taong makababasa ng sulatin dahil mayroon silang nakikita na kadalasan ay nakaligtaan ng manunulat o hindi lamang naiayos dahil alam na niya ang aralin.

3. Pagkatapos Sumulat

Sa bahaging ito, ginagawa ang mga pagbabago sa pamamagitan ng pagdaragdag, pagkakaltas, at paglilipat-lipat ng mga salita, pangungusap, o talata. Bilang pangwakas na hakbang, pagtutuonan na ang mekaniks ng sulatin tulad ng baybay, bantas, at gramatika.

Sa proseso ng pagsulat, mahalaga ring bigyang-pansin ang mga bahagi ng teksto ayon sa sumusunod:

1. Panimula

Dapat bigyan ng kaukulang pansin ang panimula ng tekstong isusulat. Ang bahaging ito ay nararapat na maging kawili-wili upang sa simula pa lamang ay mahikayat ang mambabasa na tapusing basahin ang teksto.

2. Katawan

Sa pagsulat ng bahaging ito, matatagpuan ang wastong paglalahad ng mga detalye at kaisipang nais ipahayag sa akda. Mahalagang magkaroon ng ugnayan at kaisahan ang mga kaisipang ipinahahayag upang hindi malito ang mambabasa dahil ito ang pinakamalaking bahagi ng teksto. May tatlong hakbang para maisagawa ang panggitnang bahagi ng sulatin.

  • Pagpili ng organisasyon
  • Pagbabalangkas ng niialaman
  • Paghahanda sa transisyon ng talataan

3. Wakas

Dapat isaalang-alang ng manundat ang pagsulat ng bahaging ito upang makapag-iwan ng isang kakintalan sa isip ng mambabasa na maaaring magbigay buod sa paksang tinalakay o mag-iiwan ng isang makabuluhang pag-iisip at repleksiyon.