Saturday, February 27, 2021

Guidelines for Speaking Socially

1. Be polite. As always, in most communication settings, politeness is very crucial. The only possible communication setting where politeness may have less importance is...

Philosophy

Reading and Writing Skills

Using Content Schema in Reading

Relating your past experiences and knowledge to what you are presently reading is one important skill of an efficient reader. These past experiences and knowledge are collectively called schemata. With schemata, you are certain that there is something you already know and experienced that will help you make sense of a new reading material.

The Different Forms of Plagiarism

Plagiarism is both consciously and unconsciously copying someone's work and claiming the copy as your own without due citation. It is considered a form...

Komunikasyon at Pananaliksik

Pagkilala sa Sanggunian

Mahalagang kasanayang nararapat matutuhan sa pananaliksik ang karampatang pagkilala sa sanggunian. Ang hindi pagtukoy sa mga sinangguning libro, artikulo, at iba ay malinaw na...

Iba’t Ibang Bahagi ng Saliksik

Sa pangkalahatan, ang isang saliksik ay binubuo ng introduksiyon, katawan, at kongklusyon. Ilan sa mahalagang isaisip, kaugnay ng mga bahaging ito, ang sumusunod: A. Introduksiyon ...

Mga Hakbang at Prinsipyo sa Pagsulat ng Saliksik

Ang pagsusulat ay isang proseso at ang mabisang paraan upang matutong sumulat ay ang pagsisimula nito. Mahalagang maging matiyaga at masigasig ang sinomang nais...
- Advertisement -