Mga Katangian ng Wika at mga Teorya Hinggil Dito

Ayon sa mga antropologo, magkasabay na sumibol sa mundo ang wika at lahi. Sinasabing ang wika ng mga sinaunang tao ay kahalintulad ng mga tunog na ginagamit ng mga hayop. Subalit, sa paglipas ng panahon, kasabay ng pag-unlad ng kultura ng tao, umunlad din ang kanilang wika.

May ilang teorya na ang nailathala o nagpasalin-salin sa pamamagitan ng bibig ang maaaring gawing batayan sa pinagmulan ng wika sa daigdig.

Bilang paunang pagsasanay, pakinggan ang kuwento hinggil sa Tore ng Babel na isasalaysay ng inyong guro. Pagkatapos, sagutin ang sumusunod na mga tanong:

 1. Bigyang-katwiran ang ginawa ng Diyos na pagbuwag ng tore at pag-iiba-iba ng wikang sinasalita ng mga tao.
 2. Ano ang aral, mensahe, at konseptong mabubuo kaugnay ng Tore ng Babel? Ilahad sa klase ang iyong sagot.

MGA NAUNANG TEORYA HINGGIL SA WIKA

 • Teoryang Ding-dong. Ipinalalagay na ang lahat sa kapaligiran ay may sariling tunog na kumakatawan sa nasabing bagay.
  Halimbawa: tunog ng kampana, relo, tren
 • Teoryang Bow-wow. Ang tunog na nalilikha ng kalikasan, anuman ang pinagmulan, ang ginagagad ng tao. Ikinakabit nila ang mga tunog na ito upang sabihin ang pinanggalingan o tukuyin ang pinagmulan. Marami ang nag-aalinlangan dito sapagkat hindi nagkakatulad ang mga pandinig ng tao sa iba’t ibang likas na tunog.
  Halimbawa: tunog ng kulog, ihip ng hangin, pagbagsak ng alon, kahol ng aso, at tibok ng puso
 • Teoryang Pooh-pooh. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ring nagbibigay ng kahulugan dito batay na rin sa kanyang nadarama. Kapag nasaling ang damdaming ito, nakapagbubulalas siya ng mga salitang kaakibat ng kanyang nararamdaman.
  Halimbawa: pagtawa, pag-iyak, pagkabigla, pagtataka, at iba pang bulalas ng damdamin 
 • Teoryang Yo-he-ho. Ito naman ang teoryang nagsasabi na ang tao ay bumabanggit ng mga salita kapag siya ay gumagamit ng pisikal na lakas. Ito ang mga ekspresyon na nasasambit ng tao kapag nagbubuhat siya ng mabigat na bagay, o diii kaya ay babaeng nagluluwal ng sanggol, o sa atletang kalahok sa mga kompetisyon.
 • Teoryang Ta-ta. Ang ta-ta ay nangangahulugang paalam o goodbye na binibigkas ng dila nang pataas-pababa katulad din ng pagkampay ng kamay. Sinasabi ng teoryang ito na ang kumpas o galaw ng kamay ng tao ay ginagawa niya upang magpaaiam.
 • Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay. Ang pagkilos, pagsayaw, pagsigaw, pagbulong ng mga taong kalahok o gumaganap sa mga ritwal at sinaunang selebrasyon o okasyon ay lumilikha ng mga tunog at pag-usal ng mga salita na sa kalaunan ay nabibigyan ng kaukulang kahulugan ng mga tao. Halimbawa ng mga okasyong pinaghahanguan ng mga salita ay ang pangingisda. pakikipagdigma, pagtatanim, pagpapakasal, pag-aaiay, at iba pang katulad ng mga nabanggit na.

Walang makapagsasabi kung ang mga teoryang ito’y totoo o walang batayan, subalit nagiging mahalaga ang mga ito sa pagtalakay ng pinagmulan ng mga wika. Sa ganitong paraan, nakabubuo tayo ng mga palagay.

Ang mahalaga sa lahat, batid nating ang wika ang tagapagbukiod ng kanyang mga mamamayan. kahit anong dami pa ang wikang sinasalita sa loob ng kanyang bayan. Maraming pagkakataon nang napatunayan ang impluwensiya at lakas ng wika sa pagtatayo ng isang malaya at demokratikong bansa.

MGA KATANGIAN NG WIKA

Ang wika ay isa sa mahahalagang salik na makatutulong sa pag-unlad ng isang bansa. Ito ay isang mabisang sandata upang labanan ang kamangmangan at sa halip ay maisulong ang karunungan. Bilang instrumento sa mabisang pagpapahayag, kailangang taglayin ng wika ang sumusunod na mga katangian:

 • Dinamiko ang wika. Patuloy itong nagbabago, dumarami, at naradagdagan.
 • May lebel o antas. Ang wika ay maaaring pormal o di pormal.
 • Ang wika ay komunikasyon. Sinasalita ang tunay na wika. Dapat nating tandaan na ang wikang pasulat ay paglalarawan lamang ng wikang sinasalita. Samakatwid, mahalagang gamitin ang wika sa pakikipagtalastasan.
 • Ang wika ay malikhain at natatangi. Walang dalawang wikang magkatulad. May kani-kanyang katangian ang mga ito na dahilan upang mamukod at maiba sa karamihan.
 • Ang wika ay kaugnay ng kultura. Ang iba’t ibang larangan ng sining, paniniwala, kaugalian, karunungan, at kinagawian ang bumubuo sa kultura. Ang mga taong kabahagi sa isang kultura ay lumilinang ng isang wikang naaangkop sa kanilang mga pangangailangan sa buhay.
 • Ang wika ay gamit sa lahat ng uri ng disiplina o propesyon. May isang partikular na wikang ginagamit sa bawat disiplina o propesyon. Ito ang nagpapalawak sa gamit ng wika upang maging mabisang instrumento sa pagsulong ng isang lahi.