Pagsulat ng Katitikan ng Pulong (Minutes)

19416

Nagsisilbing paglalagom sa mahahalagang tinalakay ang katitikan ng pulong. Mahalaga ang pagsulat nito upang matiyak at mapagbalik-tanawan ang mga usapin at isyung tinalakay at kailangan pang talakaying muli mula sa pagpupulong na naganap na. Dito makikita ang mga pagpapasiya at mga usaping kailangan pang bigyang-pansin para sa susunod na pulong. Kinakailangang magtaglay ng paksa, petsa, oras, at pook na pagdarausan ng pulong, at maging ng tala ng mga dumalo at di dumalo ang katitikan ng pulong (Mangahis, Villanueva 2015).

Lumalabas na ang Katitikan ng Pulong ay nagsisilbing summary o pagbubuod ng mahahalagang napag-usapan.

  1. Ang pagpupulong ay sinisimulan sa pamamagitan ng maayos at masiglang pagbati sa lahat.
  2. Binabasang muli at nirerebisa ang dating katitikan ng nagdaang pulong.
  3. Iwinawasto sa katitikan ng nagdaang pulong ang rnga maling baybay ng mga salita, pangalan, mga pahayag na sinabi, at paglilinaw.
  4. Ang maseselang isyu ay binibigyang-solusyon.
  5. Mahalaga ang resolusyon sa maseselang isyung binibigyang-aksiyon.

Basahin at unawain ang halimbawang katitikan ng pulong.

  1. Kailan kadalasang nagsasagawa ng isang pagpupulong? Bakit mahalaga ang pagsasagawa ng isang pulong?
  2. Paano napahahalagahan ang mga pinag-usapan sa pulong?
  3. Paano isinusulat ang katitikan ng pulong?
  4. Ano-ano ang mga simbolong ginamit sa halimbawang katitikan ng pulong? Mahalaga ba ang mga ito? Bigyang-katwiran.
  5. Anong paraan ang ginagawa kung may isang isyung dapat bigyan ng kasagutan sa pulong na napagkasunduan ng marami?
What do you think about this post?