Pagsulat ng Posisyong Papel

Ang posisyong papel ay mahalagang gawaing pasulat na nililinang sa akademikong pagsulat. Isa itong sanaysay na naglalahad ng opinyon na naninindigan hinggil sa isang mahalagang isyu patungkol sa batas, akademiya, politika, at iba pang mga larangan. Karaniwang isinusulat ang isang posisyong papel sa paraang mapanghimok sa mambabasa upang maunawaan at sang-ayunan nito ang paninindigan ng nagsulat hinggil sa isyung pinaksa.

Sa mag-aaral, isang mabuting pagsasanay ang pagbuo ng posisyong papel sa pagpapatibay ng paninindigan o pagbuo muna ng paninindigan. Isang proseso rin ang pagbuo nito ng pagpapahusay sa paglalahad ng mga suportang ideya, pagtitimbang ng opinyon at katotohanan, at pagsanggi sa mga antitheses o sumasangging mga ideya mula sa paninindigan ng mga mag-aaral upang magdepensa.

Layunin ng posisyong papel na mahikayat ang mga mambabasa na magkaroon ng kamulatan sa argumentong inihahain sa kanila. Ang mga posisyong papel ay karaniwang isinusulat mula sa pinakasimpleng format tulad ng letter to the editor hanggang sa pinakakomplikadong academic position paper. Maaaring isagawa ang pagsulat ng posisyong papel ayon sa isyung ipinaglalaban ng isang indibidwal o organisasyon upang maiparating ang kanilang mga opinyon at paniniwala o rekomendasyon ukol sa isyu.

Ang mga posisyong papel ay mainam sa mga kontekstong nangangailangan ng detalyadong impormasyon upang lubos na maintindihan ang pananaw ng isa pang tao. lto ay karaniwang ginagamit sa pampolitikong kampanya, mga organisasyon ng gobyerno, sa mundo ng diplomasya, at mga hakbang na naglalayong baguhin ang mga pagpapahalaga ng komunidad at organizational branding o imahen ng isang samahan o institusyon.

Malayang Salin sa Fllipino ng “How to Write a Position Paper” ni Grace Fleming

1. Pagpili ng Paksa Batay sa Interes

Pumili ng paksa ayon sa iyong interes upang mapadali ang pagpapatibay ng iyong paninindigan o posisyon. Kinakailangan ang ganito upang sa kabila ng pagiging mahirap ng pagsulat ay hindi ka mawalan ng gana o panghinaan ng loob dahil gusto mo ang iyong paksa. Mas malawak din ang nagagawang pananaliksik ng mga datos, opinyon, estadistika, at iba pang mga anyo ng mga katibayan kapag nasa iyong interes ang paksa dahil nagiging mas bukas ang isipan sa mga bagong ideya.

2. Magsagawa ng Paunang Pananaliksik

Ang paunang pananaliksik ay kinakailangan upang matukoy kung ang katibayan ay magagamit upang suportahan ang iyong paninindigan. Maaaring gumamit ng mga datos mula sa Internet, ngunit tiyaking magmumula ito sa mga mapagkakatiwalaang web site, tulad ng mga educational site (.edu) ng mga institusyong akademiko at pampananaliksik at mga site ng gobyerno (.gov), upang mahanap ang mga propesyonal na pag-aaral at mga estadistika. Mahalaga ring magtungo sa silid-aklatan at gumamit ng mga nailathala nang mga pag-aaral patungkol sa iyong paksa.

3. Hamunin ang Iyong Sariling Paksa

Kailangang alamin at unawain ang kabaligtarang pananaw bukod pa sa nalalaman mo tungkol sa iyong paksa upang mapagtibay ang iyong kaalaman at paninindigan sa iyong isusulat na posisyong papel. Alamin ang lahat ng posibleng mga hamon na maaari mong makuha bilang suporta sa iyong mga pananaw. Dapat harapin at kilalanin sa iyong posisyong papel ang mga kasalungat na posisyon at gumamit ng mga kontra-argumento (datos, opinyon, estadistika, at iba pa) upang pahinain ang tindig ng mga ito.

Sa kadahilanang ito, dapat mong maisa-isa ang mga argumento para sa mga kasalungat na posisyon, ilahad ang mga argumentong ito sa isang obhetibong paraan, at tukuyin kung bakit hindi tumpak ang mga ito.

Makatutulong din ang pagguhit ng isang linya sa gitna ng isang pirasong papel, ilista ang iyong mga punto na sang-ayon sa iyong posisyon sa isang bahagi at mga kasalungat na punto naman sa kabilang bahagi. Pagkatapos ay tayain kung anong posisyon ba talaga ang mas mahusay.

4. Magpatuloy Upang Mangolekta ng Sumusuportang Katibayan

Matapos matukoy na ang iyong posisyon ay makatitindig na at ang kasalungat na posisyon (sa iyong opinyon) ay mas mahina kaysa sa iyong sariling posisyon, ikaw ay handa na sa iyong pananaliksik. Pumunta sa aklatan at maghanap ng mas maraming mapagkukunan ng datos.

Maaari ding magsama ng opinyon ng isang dalubhasa o eksperto sa paksa (tulad ng mga doktor, abogado, o propesor). Gayundin ng mga personal na karanasan mula sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya, personal na salaysay ng ibang tao, at iba pa na maaaring makaantig sa damdamin ng mambabasa.

5. Lumikha ng Balangkas

Narito ang isang halimbawa kung paano babalangkasin ang isang posisyong papel:

  1. Ipakilala ang iyong paksa gamit ang maikling paglalahad ng pangkaligirang impormasyon (background information). Gumawa ng pahayag ng tesis na iginigiit ang iyong posisyon.
  2. Itala ang mga posibleng kasalungat na pananaw ng iyong posisyon.
  3. Ipakita rin ang mga sumusuportang punto ng mga kasalungat na pananaw ng iyong posisyon.
  4. Pangatwiranang pinakamahusay at.nakatatayo pa rin ang iyong posisyon sa kabila ng mga inilahad na mga kontra-argumento.
  5. Ibuod ang iyong argumento at muling igiit ang iyong posisyon. Sa pagsulat ng posisyong papel, ipahayag ang iyong opinyon nang may paninindigan at kasinupan sa impormasyon. Maging matatag sa paninindigan, subalit panatilihin ang pagiging magalang. Iparating ang iyong mga punto at patunayan ang mga ito gamit ang mga ebidensiya.

Narito ang halimbawa ng posisyong papel:

18 ng Mayo, 2014
Dr. Patricia Licuanan
Chairperson Commission on Higher Education (CHED)
HEDC Building, C.P. Garcia Avenue
UP Diliman, Quezon City

Mahal na Dr. Licuanan,

Magalang at taos po sa aming puso na idinudulog sa inyong butihing tanggapan ang posisyong papel na ito ng Kagawaran ng Filipino ng Adamson University, hinggil sa paggamit ng wikang Filipino bilang wikang panturo sa kolehiyo, at pagkakaroon ng mga asignaturang Filipino bilang mandatory core course sa kolehiyo. Naniniwala ang aming kagawaran na dapat gamitin ang wikang Filipino bilang mandatory na wikang panturo sa 12 yunit sa bagong General Education Curriculum (GEC), sapagkat ang wikang Filipino ay hindi lamang epektibong instrumento sa pakikipagtalastasan kundi mabisang elemento sa pagpapayaman at pagpapaunlad ng mga kaalaman at kasanayan sa mga asignaturang gumagamit ng Filipino bilang wikang panturo. Kaugnay nito, nagsisilbing buhay ng bawat Pilipino upang lubusang makilala ang sariling pagkakakilanlan ng lahi na mapagbuklod tungo sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba at mapahahalagahan ang minanang kultura ng ating bansa.

Bilang karagdagan, naniniwala pa rin kami na mabisang gamit ang Filipino sa mabilis at mabuting pagkatuto ng mga mag-aaral na may pagpapahalaga na mapaunlad sa kanilang sarili ang nasyonalismo kung gagamitin ang Filipino sa mga asignatura tulad ng Agham Panlipunan, Edukasyong Pagpapakatao, Panitikan, Humanidades, at iba pa. Ang pag-aalis ng Filipino sa akademikong konteksto ay magbubunga ng pagkakawatak-watak sa kaisipan na lalong maging kolonyalismo ang mentalidad ng mga mamamayang Pilipino at sisira sa mga kulturang panrehiyon at paglabag sa itinadhana ng Konstitusyon na binigyang-halaga ni dating Pangulo Manuel L. Quezon.

Ang wikang pambansang Filipino ay mahalagang elemento ng kasaysayan sa daan-daang taong naging bahagi ng himagsikan noon at ngayon bago makamit ang kasarinlan nang paglaya. Hindi dapat mawala ang asignaturang Filipino sa kolehiyo. Bagkus, dapat gamitin ito bilang susi sa pambansang pagkakaisa at pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagpapanatili bilang kurso. Ang pag-aalis ng asignaturang Filipino sa kolehiyo ay siyang magwawasak sa inihahandang intelektuwalisasyon ng Filipino tungo sa pagpapauniad at pagpapataas- nito sa antas ng edukasyon. Naninindigan ang kagawaran na ipatupad ang isinasaad sa 1987 Konstitusyon Artikulo XIV, Seksyon 6 na nagsasabing ang Filipino ang dapat maging midyum ng opisyal na komunikasyon at ng sistemang pang-edukasyon, hindi maipatutupad ang atas na ito kung walang wikang Filipino bilang asignatura sa kolehiyo. Dahil dito, naniniwala ang kagawaran na gamitin ang wikang Filipino sa lahat ng antas ng edukasyon dahil hindi sapat ang pagkatuto sa Filipino ng mga mag-aaral na nasa elementarya hanggang senior high school, kaya marapat lamang na maipagpatuloy ang pagkatuto sa Filipino sa antas kolehiyo. Hinggil naman sa pagkakaroon ng asignaturang Filipino bilang mandatory core course sa kolehiyo, sumusuporta kami sa pagkakaroon ng 12 yunit ng asignaturang Filipino na may multi/interdisiplinaryong disenyo, dahil ito ang magiging batayan na magiging ganap ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral kung madaragdagan ang mga asignatura na Filipino sa lahat ng antas ng pagkatuto sa kolehiyo. Katulad ng iba pang mga institusyon, naniniwala kaming tungkulin ng bawat isa na matutuhan ang wikang Filipino hindi lamang sa kolehiyong nasasakupan nito kundi sa buong rehiyong nasasakupan ng Pilipinas. Tulad ng iba pang mga institusyon, ang aming pamantasan ay katuwang sa paghubog ng mga mag-aaral na rnapaunlad ang kanilang kaalaman at kahusayan na magsisilbing puhunan upang maging mabuting tagapaglingkod sa bansa. Naniniwala kami sa isang makatarungan at malayang edukasyon.