Connect with us

PAGBASA SA FILIPINO SA PILING LARANGAN: AKADEMIK

Panakip na Liham at Resumé

Published

on

Ang panakip na Iiham ay sulat na naglalaman ng kahilingan ng isang aplikante sa trabahong ninanais niyang pasukan kalakip nito ang resume o mga impormasyon tungkol sa kanyang sarili. Nakasulat sa paraang mapanghikayat, pormal, at maikli ang panakip na liham.

Basahin at unawain ang liham.

[embeddoc url=”https://elcomblus.com/wp-content/uploads/2020/08/HALIMBAWA-NG-PANAKIP-NA-LIHAM.docx” viewer=”microsoft”] [embeddoc url=”https://elcomblus.com/wp-content/uploads/2020/08/HALIMBAWA-NG-LIHAM-PAG-IENDORSO.docx” viewer=”microsoft”] [embeddoc url=”https://elcomblus.com/wp-content/uploads/2020/08/PANSARILING-TALA.docx” viewer=”microsoft”]

Suriin

  1. Mahalaga ba ang nilalaman ng panakip na liham? Bakit?
  2. Ano-ano ang mahahaiagang katangian ng panakip na liham?
  3. Paano higit na pinagtitibay ang nilalaman ng panakip na liham ng taong nag-aaplay ng mapapasukan?
  4. Kung ikaw ang makatatanggap ng panakip na liham, mahihikayat ka ba nito? Bakit?
  5. Sa iyong palagay, may pag-asa kayang matanggap ang taong sumulat ng panakip na liham? Patotohanan ang iyong sagot.
Continue Reading
Advertisement