Rubrik Para sa Slide Show Presentation

Tasahin and slide show presentation gamit and rubrik sa ibaba.

Naisagawa
3
Medyo Naisagawa
2
Hindi Naisagawa
1
Nakalap na mga ImpormasyonSiksik at mayaman sa mga nakalap na impormasyon.Hindi gaanong sapat ang mga nakalap na impormasyon.Kulang ang mga nakalap na impormasyon.
OrganisasyonNaihahanay ng maayos at lohikal ang mga ideya o impormasyon.Bahagyang naihahanay ang mga ideya o impormasyon.Hindi organisado ang paghahanay ng mga ideya o impormasyon.
Kalinawan ng PresentasyonMalinaw at madaling maunawaaan ang presentasyon.Hindi gaanong malinaw at madaling unawain ang presentasyon.Mahirap unawain at sundan ang daloy ng presentasyon.
KahandaanNagpapakita ng lubos na kahandaan; naipaliliwanag at nasasagot nang mabuti ang tanong ng mga kaklase.Handa sa presentasyon subalit hindi gaanong naipaliliwanag ang sagot sa tanong ng mga kaklase.Hindi lubos ang kahandaan at hindi nasasagot nang maayos ang tanong ng mga kaklase.
KongklusyonMakabuluhan, angkop, at realistiko ang kongklusyon.Hindi gaanong angkop at realistiko ang kongklusyon.Walang naibigay na kongklusyon.